پیام مدیرعامل

سودآفرینی و ایجاد ارزش افزوده منطبق بر فعالیتهای معدنی در سایه ایجاد واحدهای تولیدی و راه اندازی معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با رویکرد تولید محصولات نهایی و جلوگیری از فروش تولیدات خام معدنی از اهداف این شرکت می باشد که نحوه و شکل سرمایه گذاری صورت گرفته شده تا کنون موید این واقعیت است.

اینجانب ضمن تشکر از همکاران عزیز و پرتلاشم ، از ایشان می خواهم شرکت پویش معدن تجارت آریا را به عنوان مصداقی از عامل دستیابی به اهداف بلند اقتصاد مقاومتی در سربلندی ایران عزیزمان نگریسته و برای تحقق آن از هیچ کوششی فروگذار ننمایند.

این وظیفه ای ست که بر عهده ی ماست و باشد که به فضل خداوند رحمان انجام آن ذخیره معنوی و سربلندی و افتخار ما و مجموعه پویش معدن تجارت آریا باشد.