قیمت عیار تن سنگ= ضریب a * عیار سنگ * قیمت روز ارز * قیمت کاتد مس بر اساس LME
قیمت هر تن سنگ قابل عرضه درب معدن= هزینه خردایش+ (درصد عیار * قیمت عیار تن سنگ)
*ضریب a با در نظر گرفتن پارامترهای متعدد مربوط به هر معدن تعیین می گردد.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر مشاهده قیمت در LME
ورودی نامعتبر مشاهده نرخ ارز
ورودی نامعتبر
در صورت داشتن هرگونه پرسشی میتوانید با تکمیل فرم زیر آن را برای ما ارسال نمائید. در اولین فرصت به پرسش شما پاسخ خواهیم داد.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است