سنگ مس سرگز

آنالیز :

سایز محصول: (400 - 0 ) میلی متر.
وزن مخصوص برجا: 3.8 تن بر مترمکعب.
وزن مخصوص نابرجا: 3.4 تن بر مترمکعب .
موجودی دپوی قابل عرضه : 0 تن نابرجا.
کانی های اصلی مس بخش سولفوره : کالکوپریت و کالکوسیت.
کانی های فرعی مس بخش سولفوره : بورنیت.
کانی های اصلی مس بخش اکسیده : مالاکیت ، آزوریت.
کانی های فرعی مس بخش اکسیده : کرازیکولا.
تیپ کانی سازی معدن : مسیو سولفاید همراه با کانی سازی طلا(0.49 ppm) ، نقره(15.63 ppm) ، مولیبدن(286 ppm ).
محل معدن: جنوب کرمان ، جیرفت ، جاده اسفندقه (فاصله تا جیرفت:35 کیلومتر).